Viktiga framsteg för SiS under 2023

Foto: Helena Györki

Statens institutionsstyrelse (SiS) har lämnat in årsredovisningen för 2023 till regeringen. Ett för myndigheten prövande år har samtidigt inneburit positiva resultat, bland annat i form av betydligt färre avvikningar samt minskat hot och våld mot medarbetarna inom ungdomsvården.

– När vi nu lägger 2023 till handlingarna kan jag konstatera att SiS levererat väl utifrån ett allt svårare uppdrag med en kraftigt ökad vårdtyngd. Samhällets behov av en god, trygg och säker tvångsvård har aldrig varit större. Vi har fortsättningsvis ett omfattande arbete att göra, men årsredovisningen utgör ett kvitto på att vi tagit viktiga kliv i rätt riktning, säger SiS ekonomi- och planeringsdirektör Anna Sandahl.

Under 2023 ökade den genomsnittliga vårdtiden inom missbruksvården med tre dygn per placering. Inom ungdomsvården (LVU) ökade den genomsnittliga vårdtiden med hela 38 dygn. Inom den slutna ungdomsvården (LSU) ökade den genomsnittliga strafftiden för de placerade med cirka tre månader. Antalet intagningar inom den slutna ungdomsvården närapå fördubblades, från 55 stycken 2022 till 101 stycken 2023.

I ljuset av samhällets ökade behov nådde SiS viktiga resultat till följd av myndighetens omfattande utvecklingsarbete. Avvikningarna inom ungdomsvården (LVU) minskade med drygt 40 procent under fjolåret till totalt 248, jämfört med 420 året innan. Det är den lägsta siffran sedan SiS 2015 började föra heltäckande statistik inom området. Inom den slutna ungdomsvården (LSU) registrerades en avvikning, då en ungdom i utslussningsfasen inte återkom efter hempermission. Året innan registrerades två avvikningar.

Hot mot medarbetare inom ungdomsvården minskade något jämfört med 2022. Antalet rapporterade fall av våld mot medarbetarna var däremot avsevärt färre än förra året. Sammantaget har det skett en stor minskning av rapporterade incidenter om hot och våld per 365 vårddygn inom ungdomsvården jämfört med 2022, från 4,7 till 4,0.

– Det finns flera skäl till att vi lyckats stärka tryggheten trots mer utmanande målgrupper med större vårdbehov och högre risker. Noggrannheten i det grundläggande säkerhetsarbetet har förbättrats avsevärt. Vi jobbar utifrån strukturerade säkerhetsbedömningar och har lokala säkerhetssamordnare på plats. Vi har även stärkt våra utbildningsinsatser under året och bland annat utbildat 1 200 medarbetare inom konflikthantering, säger Anna Sandahl.

Inom missbruksvården har registrerade aktiviteter inom kunskapsbaserade behandlingsprogram ökat med 36 procent. 84 procent av klienterna har kommit närmare eller helt uppfyllt målen, en något högre andel än föregående år. Siffrorna för avvikningar samt hot och våld inom missbruksvården är på liknande nivåer som 2022.

Året har även inneburit framsteg inom andra områden. Regeringsuppdraget Integrerad vård har i samverkan med regionerna lett till snabbare insatser och stärkt kompetens kring det enskilda barnet, med en minskning av både utagerande beteende och tvångsåtgärder. SiS noterar även goda resultat i form av ökad trygghet och färre avskiljningar inom ramen för satsningen på särskilt förstärkta avdelningar, SFA.

Relaterade länkar:

Här kan du ta del av SiS årsredovisning för 2023 i sin helhet.

Nyhet,

Dela sidan med andra