SiS stärker tryggheten med ändrade visitationsregler

GD Elisabet Åbjörnsson Hollmark

Från den 1 mars 2024 får kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning av barn, unga och klienter inom SiS inte längre utföras eller bevittnas av någon medarbetare av motsatt kön. Förändringen gäller för både ungdomsvård och missbruksvård.

SiS generaldirektör Elisabeth Åbjörnsson Hollmark har beslutat om revidering av de interna riktlinjerna. Revideringen sker på SiS eget initiativ och beror således inte på ny lagstiftning.

− Att SiS kan utföra kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning är centralt för att säkerställa tryggheten på våra avdelningar. Samtidigt är det skyddsåtgärder som kan upplevas som integritetskränkande. Vi tar nu ett viktigt kliv för att minska utsattheten för placerade barn, unga och klienter, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Från den 1 mars 2024 får kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning som huvudregel inte utföras eller bevittnas av någon medarbetare av motsatt kön. Undantag gäller för läkare eller legitimerade sjuksköterskor och vissa former av mindre ingripande kroppsvisitationer.

− Den här förändringen är viktig. Vi måste i varje given situation beakta barnets bästa. Alla barn, unga och klienter har rätt att uttrycka sin mening och uppleva sig respekterade i frågor som berör dem, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Redan tidigare har SiS bestämmelser om att den unges rättigheter ska tillgodoses genom att tillfråga om denne önskar någon särskild medarbetare som genomför eller närvarar vid kroppsvisitationen eller den ytliga kroppsbesiktningen. Inom ramen för en tvångsåtgärd ska så mycket som möjligt av barn, unga och klienters självbestämmande tas tillvara.

Samtidigt tydliggörs att vid en ytlig kroppsbesiktning ska barn, unga och klienter vanligtvis inte behöva ta av sig alla kläder samtidigt. I stället ska de som huvudregel få möjlighet att ta av sig kläderna i etapper. Exempelvis först ta av sig kläderna över midjan och därefter ta på sig kläderna igen innan ytterligare kläder tas av.

Skyddsvisitation som innebär att man genom att känna utanpå någons kläder letar efter farliga föremål, visitation med metalldetektor och undersökning av föremål får genomföras som tidigare.

Nyhet,

Dela sidan med andra