SiS bemöter dagens inslag i Ekot

Bilden visar ryggen på en kvinna som går in genom en säkerhetsgrind

Sveriges Radio Ekot har under onsdagen sänt ett inslag om att Statens institutionsstyrelse (SiS) beslutat att hemlighålla en kritisk rapport. Dessa uppgifter stämmer inte.

Det underlag som Ekot tagit del av är en uppföljning och jämförelse av verksamheterna vid Tysslinge och Johannisbergs ungdomshem. I uppföljningen framkommer information som i väsentliga delar sammanfaller med de iakttagelser som tillsynsmyndigheterna Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Justitieombudsmannen (JO) gjort under de senaste månaderna.

Innehållet i det material som Ekot tagit del av påtalar brister i verksamheten. Bristerna är kända sedan tidigare, och flera riktade åtgärder har vidtagits av myndigheten för att komma till rätta med dessa. När det gäller det underlag som Ekot hänvisar till pågår fortfarande arbete för att färdigställa uppföljningen. Det arbetet pågår på SiS ungdomsvårdsavdelning. Eftersom underlaget fortfarande är arbetsmaterial i ett ännu inte slutbehandlat ärende är handlingen inte diarieförd, och inte heller föredragen för myndighetens generaldirektör.

SiS har bemött kritiken mot Tysslinge i en rad olika sammanhang, inte minst genom myndighetens yttrande till IVO som lämnades in i januari. Där framkommer att myndigheten vidtagit en rad åtgärder för att både stärka tryggheten och förbättra vård och behandling på Tysslinge. Det handlar inte minst om en minskning av antalet platser för att höja personaltätheten, riktade utbildningsinsatser samt införandet av en stödjande lednings- och styrningsfunktion vid ungdomshemmet. Vidtagna åtgärder följs upp löpande för att säkerställa en god och trygg vård och behandling vid Tysslinge.

Nyhet,

Dela sidan med andra