Pilotprojekt ska bana väg för studier och yrke efter SiS

Klienterna efterfrågade vägledning och aktiviteter

Nyligen påbörjades två pilotprojekt inom missbruksvården som ska hjälpa placerade att komma tillbaka till samhället efter sin tid på LVM-hemmen. Projekten fokuserar på att erbjuda praktikmöjligheter och vägledning kring studier och yrkesval. Målet är att möta klienternas behov av riktning och aktiviteter under sin tid på SiS, något som många av dem har uttryckt en önskan om. Genom projekten kan de bättre planera sin framtid och ett liv utan missbruk efter SiS.

Möjlighet till praktik 

Ett av projekten fokuserar på att erbjuda praktikplatser åt klienterna. Genom samarbete med olika myndigheter och aktörer undersöker man dessa möjligheter. Även om pilotprojektet visar potential, finns det dock flera hinder för att göra praktik. För den som är sjukskriven krävs att vissa kriterier uppfylls innan ett deltagande i arbetsmarknadens insatser är möjligt. Dessutom måste samarbetet mellan olika myndigheter och aktörer effektiviseras och förenklingar göras gällande sekretesslagar för att underlätta processen.

Studie- och yrkesvägledning

Ett samarbete har även inletts mellan SiS missbruksvårdsavdelning och ungdomsvårdsavdelning, där studie- och yrkesvägledaren Charlott Magnusson på ett av SiS ungdomshem numera arbetar deltid med SYV för klienter inom missbruksvården (LVM).

– SiS är ju en plats för förändring, och vad är då viktigare för klienten om inte att få hjälp att planera för utbildning och yrke? Att bli fri från missbruk handlar om att förändra sin identitet, och identiteten skapas till stor del genom just utbildning och jobb. Det är en självklarhet att de ska få den här möjligheten, tycker Charlott Magnusson.

Charlott Magnusson i klientsamtal. SYV-mötena sker i regel via Skype

Olika lösningar och samarbeten

Inom praktikpiloten tittar SiS på olika alternativ och samarbetar med olika aktörer. Ett alternativ är att klienterna först via ett behandlingshem får så kallad arbetsintegrerad träning, eller social arbetsträning som det också kallas, där de exempelvis kan arbeta på café eller i secondhandbutik. Därefter tar kommunen över och erbjuder praktik inom områden som exempelvis snickeri, parkförvaltning, handarbete med mera.

En annan lösning är att gå via en så kallad § 27-placering, det vill säga att klienten fortfarande är inskriven i LVM-vården men vistas och vårdas utanför institutionen i öppnare former. Genom § 27-placeringen får klienterna tillgång till kommunens arbetsmarknadsenhet där de kan få arbetsträning.

Arbetsförmedlingens insatser kan bli möjliga först när klienten närmar sig slutet på sjukskrivning och LVM-vistelse, eftersom ett aktivt arbetssökande krävs.

Även om det finns hinder att överkomma, är målet att båda dessa pilotprojekt ska bli permanenta så att klienterna ska kunna komma tillbaka till samhälle och arbetsliv efter sin tid på SiS. Och både intresse och behov finns som sagt bland klienterna. Redan efter en månad hade runt 15 klienter anmält intresse för SYV-projektet.

– Förhoppningen är naturligtvis att många ska nappa på exempelvis vår studie- och yrkesvägledning som är anpassad efter behov och situation, säger Raphaela Bannehr, utredare inom vård- och behandling på SiS missbruksvårdsavdelning. 

Nyhet,

Dela sidan med andra