Myndighetsgemensamt arbete för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat i hela landet

Sedan slutet av 2023 arbetar åtta myndigheter tillsammans för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

I en delredovisning av uppdraget som har överlämnats till regeringskansliet den 31 maj 2024, framgår det att arbetet hittills har resulterat i att regionala samverkansråd har etablerats i Sveriges sju polisregioner. Råden, som framförallt består av länsstyrelserna och polisen, har bland annat inventerat befintlig samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att se hur arbetet med barn och unga som löper risk att hamna i organiserad brottlighet, eller som redan är involverade i kriminella nätverk, kan förstärkas och utvecklas. Råden har redan identifierat behov av olika kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte.

Etableringen av lokal samverkan pågår och sker stegvis i de mest prioriterade områdena. Den lokala samverkan behöver skapa snabbare kontaktvägar och bättre samarbete mellan myndigheter och andra aktörer när barn och unga riskerar att begå eller begår grova brott. I arbetet med de lokala råden utgår man från redan etablerade samarbetsstrukturer som tex sociala insatsgrupper (SIG) och skola, socialtjänst, polis, fritid (SSPF). 

Samverkansstrukturen går under namnet Bob- barn och unga i organiserad brottslighet- och bygger på ett uppdrag som regeringen har gett till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelserna.

Arbetet drivs genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd vilka utgår från Polismyndighetens lokalpolisområden. På nationell och regional nivå bedrivs arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden ska riktas mot enskilda barn och unga.

– För SiS del har Bob-arbetet hittills inneburit ett aktivt deltagande på den nationella nivån och att bidra till att skapa förutsättningar för bra samverkan, säger Christer Johansson, säkerhetsdirektör SiS och myndighetens representant i nationella Bob-rådet.

SiS delaktig i olika arbetsgrupper 

I det strategiska, nationella Bob-rådet träffas myndighetscheferna regelbundet. Det största arbetet har skett i nationella Bob-rådet och genom den nationella arbetsgruppens täta träffar och samarbete. I den nationella arbetsgruppen bereds och hanteras frågor till det nationella Bob-rådet. Inom ramen för den nationella arbetsgruppen finns också ett antal arbetsgrupper som är organiserade utifrån olika teman. SiS har representanter som bidrar i grupperna för:

  • Juridik
  • Kommunikation (leds av SiS)
  • Kunskapsstöd
  • Häktade barn
  • Lägesbild

Vidare har SiS bjudits in och deltagit vid två Regionala Bob-råd och ett lokalt. Myndigheten vill vid behov vara aktiv och bidra på alla tre nivåer.

– Bedömningen är att i nuläget sker arbetet framförallt på nationell nivå medan det på längre sikt antagligen blir alltmer aktivitet på lokal nivå. På den nivån är tanken att samverka på individnivå och SiS tänker att det samarbetet kommer ska via vår uppdragsgivare, socialtjänsten, säger Malin Bergman, SiS-samordnare i Bob.

Länkar

Delredovisningen i sin helhet: Uppdrag att inrätta en samverkansstruktur för ett sammanhållet arbete med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott.

Nyhet,

Dela sidan med andra