Utveckling genom samverkan kan ge bra resultat

Stärkt samverkan mellan SiS och Haninge kommun ska på sikt minska antalet placeringar på SiS, korta vårdtiderna och förbättra utslussning och hemflytt för placerade barn och unga. 

Samarbetet är ett gott exempel på att det är tillsammans med andra som vi kan lösa samhällsutmaningen som just nu råder med allt fler grovt kriminella barn och unga som placeras hos oss på SiS.

− På SiS placeras barn och unga när öppna insatser inte fungerat. Genom att arbeta mer med förebyggande tidiga insatser kan behovet av placering på SiS minska säger Malin Östling, ungdomsvårdsdirektör på Statens institutionsstyrelsen.

Bättre hemgång för kriminella pojkar 13–17 år

Bakgrunden till initiativet till samarbetet är förstudien ”Risk- och skyddsfaktorer samt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser” som pågår inom Haninge kommun. Haninge kommun har identifierat ett behov av att utveckla arbetet med hemgång för kriminella pojkar 13–17 år som bedöms ha låg mottaglighet för vårdinsatser som varit placerade på Statens institutionsstyrelse (SiS) och där föräldrarna ofta saknar insikt i vad placeringen inneburit.

Det handlar även om att kunna matcha kommunens insatser mot de behov hos den enskilde som identifierats under placeringen, att kunna rusta verksamheter på hemorten som berörs med rätt kompetens samt att utveckla nya arbetsformer och ett utvecklat samordnat stöd till föräldrar.
SiS ser samma behov som Haninge kommun samt behov av att korta placeringstiderna.

− Samarbetet med Statens institutionsstyrelse gör det möjligt för oss att utveckla vårt arbete på såväl kort som lång sikt, när det handlar om unga som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, kriminella sammanhang. Samtidigt som vi skärper det förebyggande arbetet för att kunna erbjuda rätt insatser i rätt tid till fler ungdomar i riskzonen, ska vi samverka med SiS för att säkerställa en trygg hemgångsprocess när det gäller till exempel skola, boende och sysselsättning, säger Johan Westin, tf kommundirektör, Haninge kommun.

Nyhet,

Dela sidan med andra