SiS uppdrag inom ungdomsvården ska utredas

Regeringen avser att utreda SiS uppdrag i syfte att trygga barns och ungas vård och behandling. Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark ser positivt på torsdagens besked.

– SiS står i centrum av samhällsdebatten. Vi gör ett bra och viktigt arbete, men utmaningarna blir större och våra målgrupper har allt mer omfattande vårdbehov. SiS behöver rätt förutsättningar för att bedriva en så god och trygg tvångsvård som möjligt, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Utredningen innebär en grundlig översyn av SiS uppdrag inom ungdomsvården. En av utgångspunkterna är att unga kriminella ska överföras till Kriminalvården, och att SiS ska ha ett uppdrag som fokuserar på vård och behandling.

Därutöver har regeringen beslutat att utreda åtgärder för att stärka säkerheten inom SiS, både för placerade och för myndighetens medarbetare. Utredningen kommer bland annat att adressera de behov SiS fört fram gällande rutinmässiga rumsvisitationer och kroppsvisitationer, och se över ett eventuellt införande av allmänna inpasseringskontroller.

Vidare är utredningen om elektroniska kommunikationstjänster redovisad. Utredaren föreslår utökade möjligheter att begränsa kommunikationen för placerade barn och unga. Utredningens förslag skickas nu ut på remiss.

– SiS har återkommande lyft behoven av en moderniserad och mer ändamålsenlig lagstiftning. Ska vi kunna stärka tryggheten och i högre grad bidra till en vändpunkt för barn, unga och klienter behöver vi andra verktyg, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Nyhet,

Dela sidan med andra