SiS ungdomsvård går ur stabsläge

Bilden visar bär på en trädgren och ett stängsel samt en byggnad i bakgrunden.

Stabsorganisationen inom ungdomsvården hos Statens institutionsstyrelse (SiS) upphör från och med den 3 juni. Det fortsatta arbetet med att förebygga avvikningar kommer nu fortsätta ledas inom ordinarie linjeverksamhet. 

Ungdomsvårdsstaben som upprättades i början av maj identifierade tre områden där åtgärder snabbt kunde vidtas för att förebygga avvikningar:

  • Skapa större efterlevnad av säkerhetsbedömningar och styrdokument inom säkerhetsområdet.
  • Höja klientnära medarbetares kompetens inom säkerhetshållning.
  • Åtgärda brister i den tekniska och fysiska säkerheteten.

Förbättringar har skett – nu fortsätter arbetet

Förbättringar har skett inom samtliga områden. Bland annat har säkerhetsbedömningarna uppdaterats inom hela SiS ungdomsvård, för såväl LVU-placerade ungdomar som för de ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård, LSU. SiS ungdomshem har också säkerställt att aktiviteter som ska genomföras är väl planerade och följer säkerhetsbedömningen. För att höja medarbetares kompetens inom säkerhetsbeteende och säkerhetshållning har myndigheten vidareutvecklat arbetet kring hur säkerhetsbedömningar ska användas och tillämpas. Exempelvis vid överlämningar, vid bedömning av riskfyllt ensamarbete och vid beslut om vistelser utanför ungdomshemmet.

– Vi kan konstatera att säkerhetsmedvetandet har ökat, utifrån att våra ungdomshem har stärkt arbetet kring säkerhetsbedömningarna, säger Helena Finér, stabschef.

Förstärkningar gällande teknisk och fysisk säkerhet

I den tekniska och fysiska säkerheten för att minska risken för avvikning från institutionsområdet har tillfälligt säkerhetslösningar installerats, bland annat genom förstärkta staket på ungdomshemmen Nereby och Margretelund. Parallellt med detta pågår arbetet med att utforma mer permanenta säkerhetshöjande åtgärder. Dessa kommer att vara utformade utifrån den säkerhetsklass och målgrupp som ska vara placerad på ungdomshemmen.

Bakgrund

Ungdomsvårdsstaben inom SiS upprättades i början av maj med anledning av att fyra ungdomar som vårdades enligt LVU avvek från institutionsområdet eller bevakad utevistelse. En ungdom som vårdades enligt LSU hade dessutom inte återkommit efter obevakad utevistelse som genomförts enligt planering för utsluss. Staben upprättades vid sidan av ordinarie linjeverksamhet, under ledning av stabschef Helena Finér.

Nyhet,

Dela sidan med andra