SiS remissvar till regeringen om samsjuklighetsutredningen

Bilden visar en kvinna som tar ut medicin från ett skåp.

Den 31 maj skickade SiS in sitt remissvar till regeringen om samsjuklighetsutredningen ”Från delar till helhet”. Utredningens förslag går ut på att flytta över tvångsvården inom missbruksvården till psykiatrin och därmed ta bort Lagen om vård av missbrukare, LVM, det vill säga att SiS inte skulle ha kvar det vårduppdraget. SiS anser inte att det vore bättre att flytta över ansvaret till psykiatrin och regionerna.

Utredningen föreslår att klienterna istället för på LVM-hem, ska vårdas inom heldygnspsykiatrin i en till två veckor, för att sedan komma ut i öppen verksamhet. Men med år av missbruk bakom sig kommer klienterna då inte att få den tillräckligt långa slutenvård som är nödvändig för dem. Risken är att klienterna avviker från behandlingen och återfaller, i värsta fall överdoserar och dör. De vuxna som vårdas hos SiS har, utöver samsjuklighetsproblematik, ofta ett stort behov av somatisk vård och sociala insatser med stöd i den dagliga livsföringen.

– Dessa personer befinner sig ofta i en utsatt social situation. En av framgångsfaktorerna i SiS vård är kontinuiteten och att vården kan bedrivas under en längre period. Det riskerar att gå förlorat med utredningens förslag, säger SiS missbruksvårdsdirektör Birgitta Dahlberg.

Jämlik vård med SiS som huvudman

Med den ansvarsfördelning som utredningen föreslår, riskerar målgruppen att hänvisas mellan olika aktörer och hamna mellan stolarna. Det skulle medföra allvarliga konsekvenser för klienternas liv och hälsa, särskilt då de ofta lider av samsjuklighet. Vården riskerar att bli ojämlik, eftersom den kommer att utföras i 21 olika regioner där det låga antalet patienter i varje region kommer medföra att de psykiatriska klinikerna får svårt att upprätthålla en tillräckligt bred, tillgänglig och differentierad vård med hög kvalitet.

SiS planerar resurserna centralt och har en styrka i att kunna bedöma vårdbehov över hela landet och placera klienterna differentierat efter kön och vårdbehov på landets institutioner. Denna differentiering finns inte inom psykiatrin. SiS har också, jämfört med psykiatrin, bättre anpassade och differentierade lokaler utifrån målgruppens vårdbehov. Klienterna kan placeras från låst till öppen avdelning på SiS, med bibehållen struktur och sitt kända behandlingsteam runt sig.

Om SiS får ett utökat och integrerat hälso- och sjukvårdsuppdrag, kan myndigheten dessutom bidra till en förbättrad vårdkedja.

Bildtext: SiS missbruksvårdsdirektör Birgitta Dahlberg.

– Den här målgruppen är redan idag lågt prioriterad i många delar av samhället. Om utredningens förslag blir verklighet riskerar klienterna att i ännu högre utsträckning bli utan de insatser de har rätt till, säger Birgitta Dahlberg.

SiS är med sina kunskaper och erfarenheter den bästa aktören för klienterna

SiS medarbetare har en bred kompetens och beprövad erfarenhet av vård för denna målgrupp i både socialtjänst- och hälso-/sjukvårdsverksamhet. Myndigheten har, utöver missbruksbehandlingen, byggt upp en hälso- och sjukvårdsorganisation som motsvarar primärvårdsnivå.

SiS förslag, att LVM blir kvar och myndigheten får ett utökat, formaliserat hälso- och sjukvårdsuppdrag med integrerade specialistinsatser, är enligt myndigheten således ett både enklare och billigare sätt att uppnå det mål som utredningen har.

Vad händer nu?

  • Nu ska remisserna hanteras av regeringen innan beslut om förändringar kan fattas.
  • Utredningens förslag på lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och förordar att reformen därefter ska genomföras under en femårsperiod.
  • SiS kommer att följa utvecklingen noga.
  • SiS verksamhet inom LVM fortsätter som vanligt tills vidare.

Relaterad information:

Statens institutionsstyrelses remissvar över betänkandet SOU 2023:5 Från delar till helhet
Samsjuklighetsutredningen "Från delar till helhet" (Regeringens webbplats)

Nyhet,

Dela sidan med andra