SiS inrättar fristående klagomålsfunktion

För att stärka barns, ungas och klienters rättigheter inrättar Statens institutionsstyrelse (SiS) en fristående klagomålsfunktion centralt i myndigheten. Myndigheten förstärker parallellt barnrättsperspektivet i nära samarbete med civilsamhället.

– Den som placeras inom SiS ska alltid känna sig trygg med att framföra kritik och klagomål. Vi förbättrar nu förmågan att tillvarata barns, ungas och klienters röster och stärker deras rättigheter, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Att öka tryggheten för de flickor, pojkar, kvinnor och män som vårdas inom SiS är en prioriterad fråga för myndigheten. I detta ingår att säkerställa att det alltid ska kännas tryggt att berätta om upplevda brister i verksamheten, eller att föra fram kritik. I dagsläget kan placerade göra detta till den institution man är placerad på, eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Säkerhetsavdelningen kommer att bygga upp organisation och arbetsprocess för den centrala klagomålsfunktionen, som alltså är oberoende från institutionerna och de kanaler för klagomål som redan finns på plats där. SiS kan i och med detta skapa bättre förutsättningar för att vidareutveckla vården efter barns, ungas och klienters synpunkter, och öka tryggheten. Den nya klagomålsfunktionen ska etableras senast den 1 januari 2024.

SiS ska även undersöka möjligheten att inleda en formaliserad samverkan med organisationer i civilsamhället. Detta syftar till att ytterligare stärka barnrättsperspektivet, och SiS arbete med stöd och information till barn och unga om Barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Detta arbete startar nu, och kommer att pågå under hela 2024.

Nyhet,

Dela sidan med andra