SiS central aktör i förslag till ny samverkansstruktur

Den grova ungdomskriminaliteten utvecklas mycket snabbt. Måndagen den 2 oktober presenterades ett förslag till ny samverkansstruktur för att förhindra att unga pojkar och flickor rekryteras in i kriminella miljöer. Statens institutionsstyrelse (SiS) föreslås få en central roll i den nya samverkansstrukturen, som ska bedrivas på lokal, regional och nationell nivå.

– Det är bara med gemensamma krafter vi kan vända utvecklingen. SiS ser därför positivt på en ny typ av samverkansstruktur där vi kan dela information, upprätta gemensamma lägesbilder och tillsammans utforma arbetet framåt, säger SiS ekonomi- och planeringsdirektör Anna Sandahl.

Bob-råd ska finnas på olika nivåer

Namnet för strukturen föreslås vara Barn och unga i organiserad brottslighet, Bob. Ett tvärsektoriellt strukturerat arbete på lokal, regional och nationell nivå är viktigt för att säkerställa att mer effektiva, ändamålsenliga och likvärdiga åtgärder vidtas när unga pojkar och flickor är inblandade i grov kriminalitet. I huvudsak ska arbetet vara inriktat på att kontinuerligt upptäcka och undanröja hinder för samverkan.

En betydande brist i dag ur SiS perspektiv är avsaknaden av möjligheten att samla in och behandla personuppgifter utanför själva journalsystemen, annat än i mycket tydligt avgränsade syften. SiS kan till exempel inte lagra information om brottslig aktivitet, nätverkskopplingar eller den enskildes kontaktnät.

– Att lagstiftningen undanröjer sekretesshinder är viktigt för den fortsatta samverkan. Det skulle medföra säkrare placeringar, en tryggare och bättre vårdmiljö och därmed större möjligheter för den unge att ta till sig den behandling som SiS erbjuder, säger Anna Sandahl.

Inom ramen för strukturen behöver inte minst SiS samverkan med kommunen stärkas. Information, insatser och överlämningar måste kugga i varandra bättre genom hela vårdkedjan.

Rapporten finns att ta del av via Polisens hemsida

Nyhet,

Dela sidan med andra