SiS arbete för att motverka våld mellan ungdomar

Samhällsutvecklingen med ökat grovt planerat våld avspeglas idag hos de barn och ungdomar som placeras på SiS. För att motverka det och ge medarbetare bättre möjligheter förebygga våldsincidenter har SiS skickat in begäran om ändringar i befogenheter och i lagstiftningen till regeringen.

Det grova planerade våldet mellan ungdomar som vårdas på SiS har ökat, det gäller såväl pojkar som flickor som vårdas på SiS. För att ge medarbetare bättre förutsättningar för att förebygga att våldsincidenter sker pågår kompetenshöjande insatser gällande konflikthantering inom myndigheten.

– Våra medarbetare avvärjer väldigt mycket våld och hindrar att våldet eskalerar. Men idag saknar de möjligheter till förutsägbarhet och långsiktighet. De gör ett otroligt bra jobb utifrån de förutsättningar de har, säger Helena Finér, sektionschef inom ungdomsvården.

Hemställan om ändringar i lagstiftningen

Myndigheten har även genom en hemställan bett regeringen om ändringar i lagstiftningen gällande de särskilda befogenheterna för att för att motverka det våld som ungdomar utsätts för och utsätter varandra för. Det handlar bland annat om rättsligt stöd för att ungdomshem i den högsta säkerhetsnivån ska kunna trygga säkerheten för ungdomar genom att kunna låsa boenderummen nattetid, ökad kamerabevakning och möjlighet till utökade kroppsvisitationer för att inga farliga föremål ska komma in på ungdomshemmen. Det saknas också lokalmässiga förutsättningar för vård i enskildhet, som är ett sätt att kunna separera ungdomar och därmed förebygga våldsincidenter.

– De särskilda befogenheter som vi har idag syftar till att hantera situationer när någonting har hänt. Det innebär att vi måste vänta tills det faktiskt händer något innan vi får ingripa. Det våld som idag sker är ofta planerat våld som är svårt att förutsäga – och när det väl har begåtts är det inte metoder som konflikthantering och rätt bemötande som hjälper i situationen. Vi behöver kunna jobba mer förebyggande och förhindra att olika situationer uppstår, säger Helena Finér, sektionschef för ungdomsvården på SiS.

Nyhet,

Dela sidan med andra