Samsjuklighetsutredningen överlämnad till regeringen

Tisdagen den 31 januari överlämnades samsjuklighetsutredningens slutbetänkande till regeringen. Utredningen föreslår att tvångsvård vid missbruk och beroende i framtiden ska bedrivas på ordinarie psykiatriska slutenvårdsavdelningar i regionernas regi. 

– SiS håller med om behovet av att vården och behandlingen behöver förbättras för denna utsatta grupp och att hela vårdkedjan stärks. Det bästa för klienterna är enligt vår bedömning att myndigheten fortsatt är en del av vårdkedjan, med ett utökat och tydligt definierat sjukvårdsuppdrag som bedrivs integrerat, säger Birgitta Dahlberg, avdelningsdirektör för SiS missbruksvård.

– Nu följer en remissrunda där vi kommer att framföra våra synpunkter och erfarenheter samtidigt som vi fortsätter att utföra vårt uppdrag att bedriva tvångsvård för vuxna med missbruksproblematik.

Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för personer med samsjuklighet, det vill säga missbruk eller beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. 

Läs samsjuklighetsutredningens slutbetänkande

Nyhet,

Dela sidan med andra