Pilot för att korta väntetiderna för barn och unga

Bilden visar en illustration på tre flickor. Två av flickorna håller armarna runt varandra.

Idag när barn och unga skrivs ut från SiS ungdomshem förlorar de sin plats omedelbart. Kön är lång – och behöver de en plats igen hamnar de långt bak i kön. Därför har SiS nu startat ett pilotprojekt i syfte att ge den som skrivs ut en garantitid på en månad.

Pilotprojektet startade den 1 juni 2023 och har haft flera socialtjänster som referensgrupp. Syftet är att underlätta för socialtjänsten att skriva ut ungdomar genom att garantera dem en plats inom en månad vid en eventuell återinskrivning.

– Vi vill att ungdomar som ska vidare till öppen vård ska skrivas ut från oss direkt när de inte längre har behov av vård på SiS. Om de skulle behöva tvångsvård hos oss igen har de en möjlighet att komma tillbaka inom en månads tid. Det blir bättre för alla som väntar, säger SiS ungdomsvårdsdirektör Malin Östling.

Samverka för kortare väntetider

Av de barn och unga som socialtjänsten placerat hos SiS behöver cirka 15 procent en plats igen efter fem veckor. Samtidigt har längden på vårdtiderna hos SiS ökat med cirka 15 procent under 2022. Detta bidrar till en längre väntan för en plats på SiS.

– Om vi kan samverka i hela vårdkedjan då kan det leda till kortare väntetider. Inte minst kan det ge kontinuitet för ungdomarna som skrivits ut om de kan komma tillbaka till samma ungdomshem, ifall vård i öppnare former inte räcker till, säger Malin Östling.

Flexibilitet och mindre gruppstorlekar

Piloten vill testa om det går att skapa en flexibilitet och en kontinuitet i platssystemet.

– Vi har en verksamhet med toppar och dalar, och måste planera för grundplatser och beredskapsplatser. Så en förhoppning är också att det här över tid kan minska gruppstorlekarna för ungdomarna. Att minska gruppstorlekarna har stor betydelse för kvalitén på vården, säger Helena Finér, sektionschef för kapacitet och planering inom ungdomsvården.

Flicksatsning bakgrund till piloten

En bakgrund till piloten är den flicksatsning som pågick under 2021 och 2022. Den innebar att storleken på avdelningar för flickor gick från 8 eller 7 till 6 platser, med oförändrad bemanning. De minskade gruppstorlekarna visade positiva resultat i form av en stabilare verksamhet och en bättre vård- och arbetsmiljö.

– Men på grund av den ansträngda kösituationen har vi tvingats pausa den satsningen. Vi hoppas att den här piloten kan ge liknande resultat med mindre gruppstorlekar, åtminstone under större delen av placeringstiden, säger Helena Finér.

Pilotprojektet genomförs på ungdomshemmet Folåsa som tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Folåsa har fem avdelningar.

Piloten pågår från den 1 juni till den 31 december i år och slutredovisas i januari 2024. En barnkonsekvensanalys pågår parallellt och även den slutredovisas i januari 2024.

Vill du veta mer om SiS del i vårdkedjan?

Lyssna till vårt seminarium i Almedalen ”Vad krävs för att få till den bäst fungerande vårdkedjan för utsatta barn och unga?”:

Torsdag den 29 juni klockan 16.00-16.45
Strandvägen 4.3, Dagens Samhälle, Almedalen
Webbsändning: Almedalen.play.se

Nyhet,

Dela sidan med andra