SiS i stabsläge på grund av platsbristen

SiS kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. Därför upprättar SiS en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

SiS har på flera ungdomshem tvingats reducera antalet platser på grund av personalbrist och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det innebär att myndigheten idag inte kan leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. Därför upprättar SiS en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

Johan Feldtmann, chef för SiS stabsorganisation

– En placering inom SiS är ofta det sista alternativet för barn och unga med de allra största behoven. Vi jobbar hårt för att hantera situationen här och nu, och med en stabsfunktion kommer vi ha bättre möjligheter att organisera, strukturera och göra nödvändiga prioriteringar, säger Johan Feldtmann, chef för stabsorganisationen.

Bristen på platser är störst för gruppen icke skolpliktiga pojkar. Det kan medföra att utsatta barn och unga inte få sina särskilda vård- och behandlingsbehov tillgodosedda, vilket kan innebära risker för deras liv och hälsa.

Orsaken till bristen på platser är att SiS tillfälligt tvingats stänga delar av och hela avdelningar, vilket minskar antalet platser.

Bakgrunden till stängningarna är flera. Myndigheten har svårigheter att rekrytera tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Några avdelningar har reducerad kapacitet på grund av att SiS har flera ungdomar placerade med extraordinärt stort vårdbehov. Dessutom har myndigheten problem med ett antal lokaler som är i akut behov av renovering.

Fortsatt god kvalitet på vården och behandlingen

Differentiering av platserna och att vi anpassar vården och behandlingen utifrån det enskilda barnets, ungdomens eller klienten behov är avgörande för ett gott vård och behandlingsresultat.

– Vi prioriterar alltid trygghet och säkerhet för våra ungdomar, klienter och medarbetare – samtidigt som vi har fokus på bra behandling. I vår verksamhet behöver hög säkerhet och god vård och behandling alltid gå hand i hand, fortsätter Johan Feldtmann.

Utöver interna omprioriteringar arbetar myndigheten även med att identifiera barn och unga som bedöms som utskrivningsklara och de som bedöms redo för vård på öppen avdelning. I de här fallen uppvaktar SiS placerande socialtjänst, för att om möjligt frigöra plats för barn och unga i akut behov av skydd.

SiS undersöker också möjligheten att resursutnyttja missbruksvården genom att placera myndiga ungdomar med missbruksproblem på LVM-hem.

Stabsarbetet kommer underlätta beslut inom områden som placering, personal, ordning och säkerhet, kommunikation, lokaler samt resursallokering.

Den nationella stabsorganisationen leds av Johan Feldtmann i rollen som stabschef. Johan Feldtmann är till vardags institutionschef vid SiS ungdomshem Margretelund i Lidköping.

Nyhet,

Dela sidan med andra