Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Vi behöver en öppen dialog om låst tvångsvård av unga

Malin Östling och Annika Eriksson, Statens institutionsstyrelse: Peter Andersson är inbjuden till samtal med SiS generaldirektör om hans forskning.

I en debattartikel presenterar doktoranden Peter Andersson nio förslag till utveckling av den statliga ungdomsvården. Det är positivt att forskning bedrivs inom detta smala men viktiga område och vi ser fram emot att genom både dialog, debatt och samverkan med andra aktörer hitta hållbara lösningar för en bättre verksamhet.

En del av Anderssons förslag är intressanta att titta vidare på medan andra redan återfinns i pågående utvecklingsarbete. Kritiken mot det nödvändiga säkerhetsarbetet är däremot svår att förstå eftersom det är en förutsättning för en trygg och säker vårdmiljö och arbetsmiljö.

Varje år omhändertar den kommunala socialtjänsten 30.000 unga för placering utanför det egna hemmet. Av dessa placeras cirka 1.000 hos Statens institutionsstyrelse (SiS). Det är unga individer med de mest komplexa problemen där de frivilliga insatserna inte har fungerat och där utagerande är vanligt. Detta gör att SiS medarbetare har ett av samhällets svåraste och mest komplexa uppdrag.

Andelen grovt kriminella unga pojkar som tillhör den organiserade brottsligheten har ökat inom SiS, och andelen ungdomar med omfattande och allvarlig psykisk problematik är stor. En studie från socialstyrelsen visar att sju av tio SiS-placerade har minst en fastställd psykiatrisk diagnos och närmare hälften har minst två diagnoser. Denna grupp ungdomar är ofta våldsamt utagerande.

Statskontoret har gjort en genomlysning av SiS verksamhet. Inom flera av de områden Peter Andersson tar upp har SiS därför redan genomfört förändringar och startat utvecklingsarbeten.

Vi har bland annat startat en verksamhet på en särskild avdelning som är anpassad för målgruppen med de mest komplexa behoven. Den bedrivs med få ungdomar, högre personaltäthet, bättre anpassade lokaler och med fokus på habiliterande insatser. Under detta år startar vi flera sådana avdelningar.

För att lyckas med vårt uppdrag krävs en tydlig samverkan med flera aktörer och det är många som måste ta sitt ansvar. Samverkan måste ske tidigt och vara uthållig. Precis som Peter Andersson skriver måste man också ha rimliga förväntningar på vad man kan uppnå under några månader på ett låst ungdomshem.

När det gäller grovt kriminella ungdomar agerar samhället tydligt och det är bra. Men vi måste också mäkta med att arbeta strukturerat med unga med en helt annan placeringsgrund där psykiatriska behov är ständigt närvarande. Hos oss inom SiS handlar det ofta om mycket unga emotionellt instabila flickor.

Unga med behov av låst tvångsvård är en utmanande grupp. Vi måste bli bättre på att samverka mellan olika aktörer. En öppen dialog är också viktig, och därför är Peter Andersson inbjuden till ett samtal med SiS generaldirektör för att ta del av hans forskning och även berätta om SiS utvecklingsarbeten.

Malin Östling, verksamhetsdirektör ungdomsvård söder, Statens institutionsstyrelse

Annika Eriksson, utvecklingsdirektör, Statens institutionsstyrelse

Nyhet,