Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Utökade anslag för SiS i budgetpropositionen

I regeringens budgetproposition för 2022 föreslås 100 miljoner kronor extra till Statens institutionsstyrelse (SiS). Dessutom föreslås 484 miljoner kronor för subventionering av kommunernas LVU-placeringar. De utökade anslagen väntas leda till stärkta utvecklingsmöjligheter och förbättrad planering för myndigheten kommande år.

– SiS har ett brett uppdrag och många målgrupper. För mig som generaldirektör är det naturligtvis glädjande att regeringen ger oss utökade möjligheter att fortsätta vårt utvecklingsarbete och stärka våra möjligheter till en långsiktig planering. De extra tillskotten är en tydlig indikation på den viktiga roll vi som myndighet spelar i samhället, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse.

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. Foto: Elisabeth Ohlson 

De höjda anslagen innebär att SiS arbete för att öka kvaliteten i vård och behandling, stärka säkerheten samt höja kompetensen bland medarbetarna kan intensifieras kommande år. Eftersom tillskotten inte är tillfälliga ger de myndigheten goda planeringsmöjligheter.

Utöver höjda anslag om 100 miljoner kronor för 2022 får Statens institutionsstyrelse även subventioner inom LVU-området (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) om 484 miljoner kronor. Detta för att för att kunna subventionera de avgifter som kommunerna betalar för placering av ungdomar hos SiS.

– Vi är glada över att regeringen har lyssnat på kommunernas oro över höjda avgifter med tanke på de omfattande investeringar som SiS behöver göra de kommande åren, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Mot bakgrund av vissa föreslagna straffskärpningar för sexualbrott gör regeringen bedömningen att fler kommer att dömas till sluten ungdomsvård. Detta kommer i sin tur att medföra ökade kostnader för SiS. För ändamålet föreslås SiS tillföras 8 miljoner kronor 2022, och 17 miljoner kronor per år från och med 2023. Regeringen föreslår även ytterligare 1 miljon kronor extra för att stärka avhopparverksamhet.

För år 2023 och 2024 beräknar regeringen att SiS ramanslag ska öka med 140 miljoner kronor, samt ytterligare 17 miljoner kronor för en stärkt sluten ungdomsvård.

Nyhet,