Statens institutionsstyrelse inrättar visselblåsarfunktion

Statens institutionsstyrelse (SiS) beslutar att påbörja inrättandet av en visselblåsarfunktion. Funktionen ska vara ett komplement till de rapporteringsvägar som finns inom SiS i dag, och syftar till att i högre grad upptäcka och motverka missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen kommer att utgöra en särskild rapporteringsväg, som ska underlätta för både medarbetare och externa parter att rapportera om missförhållanden eller oegentligheter som är av allmänintresse.

Funktionen kommer att bestå av tre organisatoriska delar:

  • en rapporteringskanal
  • en mottagarfunktion
  • en utredningsfunktion

Visselblåsarfunktionen kommer vara en oberoende instans som organisatoriskt tillhör generaldirektörens kansli.

– Öppenhet och transparens gagnar både SiS och våra målgrupper. Det är viktigt att visselblåsarfunktionen är en tydlig och säker kanal för att rapportera om missförhållanden och oegentligheter i SiS verksamhet som det finns ett allmänintresse av, säger Helena Müller, projektledare på SiS säkerhetsavdelning.

SiS har redan i dag ett antal rapporteringssystem för missförhållanden eller avvikelser, till exempel Lex Sarah, ISAP, rapportering av personuppgiftsincidenter och IT- och informationssäkerhetsincidenter. Dessa system ska fortsättningsvis användas i de syften de är till för, då de är en del av SiS ledningssystem för att följa upp och vidareutveckla myndigheten utifrån de lagar som styr SiS verksamhet. Visselblåsarfunktionen ska utgöra ett komplement till dessa kanaler.

Exempel på vissel är:

  • misstänkta kriminella handlingar
  • olämpliga ageranden bland medarbetare
  • misstänkt otillbörligt utnyttjande av tjänsteställning
  • misstänkta otillbörliga relationer mellan medarbetare och ungdomar eller klienter
  • privat användning av myndighetens egendom

Det kan även handla om olika former av avsteg från SiS styrande dokument, brister eller jäv i samband med rekrytering eller brister i arbetsmiljön.

Funktionen ska vara upprättad senast den 17 juli 2022, i enlighet med den nya visselblåsarlagen som träder i kraft den 17 december 2021.

 

Kontakt

Jesper Lindberg, pressekreterare
010-453 41 32

Pressmeddelande,

Fakta

Dela sidan med andra