Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Analys med fokus på vård av flickor

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera förutsättningarna för Statens institutionsstyrelse (SiS) att bedriva vård av ungdomar som vårdas enligt LVU på SiS särskilda ungdomshem. Särskilt fokus ska läggas på vården av flickor.

Statskontoret ska analysera om SiS har de förutsättningar som krävs för att leva upp till sitt åtagande enligt instruktion och annan reglering när det gäller vård av unga flickor och pojkar. I denna analys ska Statskontoret fokusera på dels strukturer i verksamheten, dels på styrning och planering av verksamheten.

Därutöver ska Statskontoret granska hur vårdkedjan fungerar i ärenden rörande ungdomar, i synnerhet flickor, placerade enligt LVU. Det inbegriper:

  • samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården
  • gränsdragningen för SiS uppdrag i vårdkedjan.

Statskontoret ska också analysera vilket stöd som övriga statliga myndigheter ger inom området och som ingår i vårdkedjan.

Vid behov ska Statskontoret lämna förslag på hur en mer ändamålsenlig vård av flickor kan säkerställas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022.

Nyhet,