Drogförebyggare på alla LVM-hem

LVM-vården inom SiS behandlar klienter som har ett allvarligt och ofta komplext missbruk av droger. Därför finns drogförebyggare på alla LVM-hem – särskilt utsedd personal som utbildar medarbetare i det drogförebyggande arbetet.

Droger är en mäktig motståndare och det finns egentligen inga gränser för fantasin när klienter försöker ta in droger. Försök med att smuggla in droger sker bland annat genom att föremål, post eller exempelvis pengar sprayas med substanser.

– Vi hittar det mesta av drogerna vid kontroll av försändelser. Vid ett tillfälle hittades droger i ett par till synes helt nya hörlurar, berättar Lisen, drogförebyggare på ett av SiS LVM-hem.

I en postförsändelse hittade SiS personal hörlurar i en till synes obruten förpackning. Personalen kände dock en suspekt doft och vid en närmare granskning fann personalen hasch i den ena hörselkåpan.

– Det gäller att var uppmärksam och finnas närvarande, det handlar om erfarenhet och att kolla helhetsintrycket, säger Anders, drogförebyggare på SiS LVM-hem Hessleby.

Uppdraget är att bryta pågående missbruk

I oktober genomfördes en träff i Stockholm där alla drogförebyggare träffades. Här utbyttes erfarenhet för att göra det drogförebyggande arbetet ännu bättre inom hela SiS LVM-vård.

Egentligen ska all personal vara drogförebyggare. Så att vara utsedd drogförebyggare handlar mycket om att utbilda sina kollegor i visitation och hur man upptäcker droger samt att dela erfarenheter med sina kollegor.

Maria Skoglund, verksamhetsdirektör SiS missbruksvård

– Det drogförebyggande arbetet är mycket viktigt för oss, vi genomför en stor satsning på detta område. En drogfri miljö är en förutsättning för att kunna ge våra klienter en god vård och behandling. Vårt uppdrag är att bryta ett pågående missbruk och motivera till fortsatt frivillig vård, det drogförebyggande arbetet har därmed en betydande roll i det dagliga arbetet, säger Maria Skoglund, verksamhetsdirektör SiS missbruksvård.

Drogförebyggarna ett led i att skapa likvärdighet

Drogförebyggarnas arbete samordnas av verksamhetskontoret för SiS missbruksvård. Bland annat genom samverkansträffar och en portal på myndighetens intranät. På portalen kan SiS personal dela information och kunskap med varandra, till exempel om olika typer av drogfynd och insmugglings-försök.

Personal på ett av SiS LVM-hem fattade misstankar om att droger kunde ha lämnats utanför institutionen efter ett besök. Efter kontroll på en väg hittade personalen en snusdosa innehållandes 55 tabletter som visade sig vara bensodiazepiner.

Karin Svensson är verksamhetsutvecklare på SiS verksamhetskontor för missbruksvården och ansvarar för samordningen av det drogförebyggande arbetet inom myndigheten.

– SiS särskilt utsedda drogförebyggare har funnits sen början av 2017. De har ett samordnande ansvar för det drogförebyggande arbetet på institutionerna. SiS har också samverkansträffar för drogförebyggarna, bland annat för att myndigheten vill skapa en likvärdighet i det drogförebyggande arbetet, berättar Karin Svensson.

Tvångsvård och färre befogenheter en utmaning

SiS bedriver tvångsvård, vilket innebär att klienterna är intagna på SiS institutioner emot sin vilja. Det innebär stora utmaningar för SiS personal i det drogförebyggandet arbetet.

– Det finns vissa befogenheter som SiS inte har, som värnar om klientens integritet men som samtidigt gör det drogförebyggande arbetet svårare. SiS har till exempel inte alla befogenheter som Kriminalvården har, men de befogenheter vi har ska vi använda på ett så uttömmande och korrekt sätt som möjligt, säger Karin Svensson.

Ökad rapportering med drogförebyggarnas arbete

Drogförebyggarnas arbete har inneburit att rapporteringen av förekomsten av droger på SiS LVM-hem har ökat. Karin Svensson förklarar att det beror på att SiS genom drogförebyggarna satt mer fokus på det drogförebyggandet arbetet.

– I och med att vi rapporterar mer så lär vi oss också mer om var vi hittar droger, i vilka sammanhang och inte minst i vilka försändelser vi kan hitta droger. Vi vet att försändelser är en stor källa till droginförsel, så det är oerhört värdefullt att kunna dela med sig av kunskapen kring detta genom drogförebyggarna.

Gemensamma rutiner ska utveckla det drogförebyggande arbetet

Karin Svenssons förhoppning är att fler gemensamma rutiner ska göra myndighetens drogförebyggande arbete ännu mer effektivt.

– Jag vill också öka förståelsen för att det drogförebyggande arbetet inte är ett bestraffande av klienterna, utan ett viktigt arbete för att behandlingen av dem ska kunna bli så bra som möjligt, säger Karin Svensson.

Läs mer om hur SiS jobbar med missbruksvård - LVM.

Läs mer om SiS.

Nyhet,

Dela sidan med andra