8 2017 Betydelse av öppenhet under institutionstiden för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Hur påverkas vardagen vid institutionen och återfall i brott?

Författare: Tove Pettersson

ISBN: 978-91-87053-51-1

Rapportserie: Insitutionsvård i fokus

Rapportnummer: 8 2017

Pris: 200 kr

Unga brottslingar dömda till sluten ungdomsvård är en grupp som i hög utsträckning återfaller i brott eller fortsätter sin kriminella karriär in i vuxen ålder. Insatser som kan minska antalet återfall är angeläget för både förövarna själv, potentiella nya offer och samhället som helhet. Samtidigt visar forskning om institutionsbehandling av ungdomar med antisocial problematik att en viktig faktor för att nå positiva resultat är att behandlingen bedrivs inom så öppna former som möjligt. I rapporten redovisas resultat från en studie som undersöker på vilket sätt öppenhet under institutionstiden är relaterad till återfall i brott fem år efter sluten ungdomsvård och vilken betydelse öppenheten har för vardagen på institutionen. Studien baseras på såväl kvantitativ information om ungdomar dömda till sluten ungdomsvård mellan åren 1999–2006 som fördjupande intervjuer med dömda pojkar och personal som arbetar inom den slutna ungdomsvården.

 

Rapporten ger en fördjupad bild av ungdomarnas upplevelse av att vara inlåsta. Av pojkarnas berättelser framgår att möjligheten att vistas utanför ungdomshemmet ofta, men inte alltid, upplevs positivt, medan de skötsamhetskriterier personalen ställer upp för ungdomarnas utevistelser riskerar att generera disciplinering, ytanpassning och bitvis destruktiva relationer mellan ungdomarna och personalen.

Sammantaget visar resultaten att öppnare former kan bidra till en bättre miljö för ungdomarna och minska andelen ungdomar som återfaller i brott.

Dela sidan med andra