5 2012 Tillämpningen av avskiljningar inom statlig ungdomsvård med fokus på skillnader mellan flickor och pojkar

Författare: Caroline Björck, Catarina Brisman, Carola Åberg

Utgivningsår: 2012

ISBN: 978-91-87053-02-3

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 5 2012

Pris: 100 kr

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för tvångsvård av ungdomar med allvarliga och omfattande psykosociala problem som missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Vården kan ske på institutioner med låsbara avdelningar, med särskilda befogenheter att ta till tvångsåtgärder som till exempel kroppsvisitering och drogtestning. Avskiljning, isolering, är en laglig åtgärd som kan ske om en intagen ungdom är så våldsam eller utagerande att han eller hon riskerar att skada sig själv eller andra.

Det övergripande syftet med den här rapporten är att analysera de avskiljningar som genomfördes under andra halvan av 2008. Rapporten belyser skillnader i tillämpningen av avskiljningar mellan pojkar och flickor samt skillnader i tillämpning av avskiljningar på institutioner för pojkar, institutioner för flickor och institutioner med blandad målgrupp. Rapporten belyser även förloppet utifrån vilken bakgrundssituation, vilka utlösande faktorer och vilken typ av våld som förekom i samband med avskiljningarna.

Resultatet visar bland annat att 20 procent av ungdomarna blev avskilda någon gång. Flickorna som avskildes var signifikant yngre än pojkarna. Pojkarna var avskilda signifikant längre tid än flickorna. Det fanns inga signifikanta skillnader i avskiljningsfrekvens mellan pojk-, flick-, och blandade institutioner. I 83 procent av besluten om avskiljning var typ av våld angivet och då var våld mot personal den typ som var vanligast, oavsett om beslutet rörde pojkar eller flickor.

Dela sidan med andra