2 2009 Att utveckla läs- och skrivförmågan bland elever på särskilda ungdomshem

Ett försök med särskilda insatser

Författare: Idor Svensson

Utgivningsår: 2009

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 2009

Pris: 160 kr

Denna rapport redovisar en undersökning vars syfte var dels att studera omfattning och typ av läs- och skrivsvårigheter bland ungdomar som vårdas på särskilda ungdomshem, dels att genom kompensatoriska hjälpmedel (talsyntes, rättstavningsprogram, översättningspenna, skanner, Mindfull, ScreenRuler) och lässtimulerande interventioner (högläsning, inköp av böcker) stödja deras läs- och skrivförmåga.

Undersökningen leddes av Idor Svensson vid Pedagogiska institutionen, Växjö universitet. Vid varje institution som ingick i projektet utbildades en eller två lärare i att använda olika läs- och skrivtest för att bedöma eventuella skriftspråkliga problem bland eleverna. Undersökningen bekräftar att en betydande andel av ungdomarna har svårigheter med att läsa och skriva. Framför allt ungdomar med icke-svensk bakgrund har svårigheter med läsförståelse.

Flera av de elever som hade läs- och skrivsvårigheter tyckte sig ha stor hjälp av hjälpmedlen och dataprogrammen och några av dem använde dem flitigt. De ungdomar och personal som intervjuades ansåg sig ha fått ett ökat intresse för läsning genom projektet. Men få enheter, kort tid och svårigheter med implementering innebär att jämförelsen inte kunde påvisa mätbara resultat av de olika interventionerna.