2 2005 "Demokrati i det lilla?". Ungdomars delaktighet i sin behandling

Författare: Anne Hermodsson och Cecilia Hansson

Utgivningsår: 2005

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 2005

Pris: 160 kr

Undersökningen genomfördes hösten 2001 – sommaren 2002. Totalt 92 ungdomar från 12 av SiS 35 särskilda ungdomshem kom att delta i studien. Av dessa intervjuades var tredje en andra gång för att se om deras uppfattningar förändrades när de hade vistats på institutionen en längre tid. Syftet har inte varit att utvärdera enstaka institutioner eller deras behandling och det redovisas inte på vilken institution de undersökta ungdomarna har vistats.

Studiens resultat visar att det finns relativt goda förutsättningar för ungdomarnas delaktighet i behandling – de är medvetna om sina problem och vill få hjälp. De flesta tycker att det är viktigt att kunna påverka sin behandling och tycker sig ta stort ansvar för sin behandling. Klimatet på avdelningarna ger också goda förutsättningar för behandling – ungdomarna tycker att det är tillåtet att vilja ha hjälp och OK att tycka bra om personalen. För att delaktighet skall uppstå krävs också att personalen informerar, lyssnar, frågar efter ungdomarnas åsikter och tar hänsyn till dem. Det är där bristerna tycks finnas.