14 2012 Ungdomar utskrivna från SiS särskilda ungdomshem under 2011

En sammanställning av ADAD utskrivningsintervju

Utgivningsår: 2012

ISBN: 978-91-87053-14-6

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 14 2012

Pris: 100 kr

Det här är den första sammanställningen av utskrivningsintervjuer som görs med ungdomar som varit inskrivna på SiS särskilda ungdomshem. Syftet med de strukturerade intervjuerna är att ungdomarna ska få möjlighet att beskriva hur de har upplevt tiden på institutionen. I samband med varje intervju redogör personalen för inom vilka livsområden som den unge fått hjälp.

Sammanställningen för 2011 visar att ungdomarna generellt ger en positiv bild av omvårdnaden som de fått inom SiS. De har i stor utsträckning känt sig delaktiga i utredningen och behandlingen som de fått och uppger att de har kunnat framföra åsikter om vården.

Flertalet av ungdomarna uppger att de har trivts bra på institutionen och att det har varit bra för dem att vara där.

Sammanställningen av informationen från personalen visar att merparten av ungdomarna har fått en behandlingsplan upprättad. Vanligast är att ungdomarna har fått hjälp och insatser inom livsområdena skola, fysisk hälsa, familj och psykisk hälsa. Det är samma områden som ungdomarna själva uppger att de har haft störst behov att få hjälp med.

Dela sidan med andra