1 2024 Den fysiska miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen

Författare: Kajsa Nolbeck, Franz James, Göran Lindahl, Stefan Lundin, Sepideh Olausson, Charlotta Thodelius, Helle Wijk

Utgivningsår: 2024

ISBN: ISBN 978-91-89770-00-3

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 1

En genomtänkt utformning av vårdmiljön bör utgå från såväl fysiska och mätbara aspekter som faktorer som påverkar upplevelsen av miljön. Forskningsunderlaget på området är dock mycket begränsat. Mot bakgrund av detta utgår den här rapporten framför allt från ungdomarnas upplevelse av vårdmiljön men även från personalens perspektiv på sin arbetsmiljö vid Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem. Syftet med forskningsprojektet har varit att öka kunskapen om hur vårdmiljön påverkar ungdomars och personals upplevelser och interaktioner på SiS särskilda ungdomshem.

Resultatet visar att den fysiska vårdmiljön beskrivs av både ungdomar och personalgenerellt i termer av brister och hinder, där säkerhetsarrangemang och restriktioner på rum, tid och objekt präglar vardagen. Den fysiska vårdmiljön och dess fängelselika arv åtföljs av tolkningar av ungdomshemmets miljö som helhet, vilka tar sig uttryck
i termer av upplevd kontroll (hos ungdomarna) respektive upplevda risker och faror(hos personalen). Detta tycks bidra till en tonvikt på vad som kan benämnas som sociomateriella kontrollpraktiker hos personalen, respektive sociomateriella motvilliga anpassningspraktiker hos ungdomarna. Det sistnämnda kan förstås mot bakgrund av att miljön i hög grad ”passar” med ungdomarnas tidigare erfarenheter och deras självbild. Resultaten kan förstås i termer av olika abstraktionsnivåer, både relaterat till den direkta, fysiska vårdmiljön, tolkningar och levda erfarenheter av att bo och arbeta i miljön,och handlingar som möjliggörs (och omöjliggörs) av och i miljön vid de särskilda ungdomshemmen vi studerat.

Dela sidan med andra