1 2011 Ett år efter avslutad behandling

Uppföljning av ungdomar utskrivna från SiS 2007

Författare: Erna Gudmundsdóttir, Stefan Nordqvist

Utgivningsår: 2011

ISBN: 978-91-972745-3-1

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 1 2011

Pris: 100 kr

Hur förändras ungdomars liv av behandling hos SiS och vad tycker de om den hjälp de har fått? Ser de ungas droganvändning och kriminalitet annorlunda ut ett år efter avslutad behandling jämfört med när de skrevs in?

Den här rapporten försöker besvara frågorna genom att följa upp 214 ungdomar som skrevs ut från SiS särskilda ungdomshem under 2007. De intervjuades med hjälp av ADA (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) både vid inskrivning och ett år efter att de lämnat institutionen.

I uppföljningen har andelen unga som begår kriminella handlingar minskat kraftigt. Vid inskrivningen uppgav tio procent av ungdomarna att de inte begick brott. Ett år senare hade gruppen ökat till fyra av tio.

Andelen unga som begår våldsbrott har också minskat, liksom andelen som inte använder droger. Av de ungdomar som missbrukade vid inskrivningen är dock gruppen som utvecklat ett grövre missbruk vid uppföljningen lika stor som den som blivit drogfri.

Studien visar hur viktigt det är att behandlingen hos SiS följs upp av fortsatt hjälp på hemmaplan. Den visar också att ungdomarna ofta själva anser att de har förändrats och utvecklats på ett positivt sätt, även om de inte helt har slutat att begå brott eller använda droger. De har tagit några steg i rätt riktning, kanske gått ut grundskolan, fått självinsikt och lärt sig att bättre hantera sig aggression.

Dela sidan med andra