10 2017 Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2015

Utgivningsår: 2017

ISBN: 978-91-87053-52-8

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 10

Den här rapporten bygger på de ADAD-intervjuer som görs i samband med att ungdomar skrivs in på SiS. Genom intervju får ungdomarna en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med.

Det är personal på de särskilda ungdomshemmen som genomför intervjuerna. Ungdomarna får muntlig och skriftlig information om syftet med intervju och att det är frivilligt att delta. Under år 2015 togs totalt 1 158 ungdomar in på SiS ungdomshem, varav 282 var flickor och 543 pojkar. Information om 825 av dem ingår i rapporten.

ADAD står för Adolescent Drug Abuse Diagnosis och har utvecklats i USA av två forskare, Alfred Friedman och Arlene Utada. I samarbete med dem har SiS anpassat och vidareutvecklat ADAD till svenska förhållanden.

Intervjun ger SiS en gemensam grund för bedömning av ungdomarnas problematik och hjälper oss att utveckla och förbättra ungdomsvården. För institutionerna innebär ADAD ett stöd vid behandlingsplanering.

Dela sidan med andra