ADAD – Adolescent Drug Abuse Diagnosis, Manual

ADAD – Adolescent Drug Abuse Diagnosis. Manual från 2010. Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för förvaltning och utveckling av den svenska versionen av ADAD – Adolescent Drug Abuse Diagnosis – och har som ett led i det arbetet tagit fram denna manual.

Utgivningsår: 2014

Rapportserie: Utbildningsmaterial

Pris: 100 kr

ADAD är en standardiserad intervju utvecklad i USA av Friedman och Utada 1989, översatt och anpassad till svenska förhållanden av SiS. ADAD riktar sig till unga människor med social problematik och omfattar olika livsområden; fysisk hälsa, skolgång, arbete/sysselsättning, fritid och kamrater, familjeförhållanden, psykisk hälsa, kriminalitet, alkohol och narkotika. ADAD kan användas som underlag i utredningsarbete och vid behandlingsplanering, men också som ett utvärderings- och uppföljningsinstrument (för mer information om ADAD, se Söderholm Carpelan & Hermodsson, 2004).

Denna manual har tagits fram av SiS. Manualen inleds med anvisningar för hur SiS arbetar med ADAD, genomförandet av intervjun, generella svarsalternativ, skattningsförfarande och återkoppling. Därefter följer särskilda anvisningar för intervjufrågorna. Genom att anvisningarna följs förstärks kvaliteten och tillförlitligheten av intervjun och möjligheten att jämföra resultat underlättas. Anvisningar gällande administrativa frågor och bakgrunduppgifter är anpassade för SiS specifika behov. Användare utanför SiS kan ha andra krav och får då komplettera med egna frågor och anvisningar.

Dela sidan med andra