9 2018 Ungdomar utskrivna från SiS särskilda ungdomshem 2014

Utgivningsår: 2018

ISBN: 978-91-87053-64-1

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 9

Pris: 200 kr

Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för de särskilda ungdomshem som bedriver vård och behandling av ungdomar som är omhändertagna enligt lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU. Även frivilligt placerade ungdomar kan vårdas vid ungdomshemmen med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Denna rapport redovisar uppgifter från ADAD utskrivningsintervjuer, som görs i samband med att ungdomarna skrivs ut eller friges från ett av SiS särskilda ungdomshem. Intervjuerna syftar till att ge ungdomarna en möjlighet att tala om hur de har upplevt vistelsen på institutionen, bland annat genom att fråga ungdomarna om de fått hjälp och hur delaktiga de har varit i sin vård och behandling. År 2014 skedde 1268 utskrivningar och frigivningar. Den här rapporten bygger på de totalt 831 utskrivningsintervjuer som genomfördes med ungdomar under året.

Resultatet av intervjuerna redovisas i rapporten i form av tabeller. Rapporten inleds med en kort beskrivning av SiS ungdomsvård, av ADAD-intervjuerna och av materialet.

Rapporten är sammanställd av SiS vård- och behandlingsenhet.

Dela sidan med andra