Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2020

Utgivningsår: 2022

ISBN: 978-91-87053-86-3

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 6

Vid utskrivning från SiS LVM-hem får klienten möjlighet att berätta om vårdtiden. Frågorna är strukturerade och handlar om hur klienten upplevt tiden på LVM-hemmet; vad som har varit bra och dåligt, vad som har förändrats och hur den fortsatta planeringen ser ut direkt efter utskrivning från SiS. Syftet med denna tabellsammanställning är att ge en övergripande bild av hur klienterna upplevde LVM-placeringen och den hjälp och stöd de fick under placeringen. I denna tabellsammanställning redovisas hur intervjuade klienter som blivit utskrivna från SiS under 2020 upplevde tiden på LVM-hemmet.

Tabellsammanställningen är framtagen vid avdelningen för utveckling av vård och behandling.

Dela sidan med andra