6 2018 DBT-baserad färdighetsträning för män med ADHD i LVM-vård

Författare: Berit Bihlar Muld

Utgivningsår: 2018

ISBN: 978-91-87053-61-0

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 6

Pris: 200 kr

Personer med ADHD har en förhöjd risk att utveckla ett missbruk. Följaktligen finns många klienter med ADHD i LVM-vården. DBT-baserad (dialektisk beteendeterapi) färdighetsträning i grupp är en behandlingsmetod som tidigare har prövats i öppenvård för behandling av klienter med ADHD, utan samsjuklighet med substansberoende. I den här rapporten redovisas resultat från ett behandlingsprojekt som undersökt genomförbarheten för metoden för klienter med ADHD i LVM-vård.

Studien inkluderade 40 män vårdade på SiS LVM-hem Hornö. LVM-hemmets målgrupp är män som, förutom ett allvarligt missbruk av alkohol och/eller narkotika, också har svåra psykiska störningar och/eller har en historia av våldsbenägenhet med utagerande beteende, samt klienter med diagnostiserat eller misstänkt neuropsykiatriskt funktionshinder. Den manualbaserade färdighetsträningen modifierades och anpassades för att passa klientgruppen i en tvångsvårdskontext. För att behandlingsmetoden skulle anses som genomförbar skulle minst 60 procent av de som påbörjade behandlingen fullfölja den. Deltagande på minst nio av tolv sessioner räknades som en fullföljd behandling. Resultatet visade att metoden var genomförbar enligt dessa kriterier. Av de 40 klienter som inkluderades i studien var det 70 procent (28 klienter) som fullföljde behandlingen. Vidare visade utvärderingen att de deltagare som fullföljt behandlingsprogrammet var nöjda. Självskattningar visade också att både ADHD-symptom och psykiatriska besvär minskade från före till efter behandling. Även det allmänna välbefinnandet förbättrades. Avdelningspersonalens skattningar av ADHD-symptomen visade emellertid inte en motsvarande minskning.

Dela sidan med andra