Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

5/03 Årsrapport ADAD 00

Nyinskrivna ungdomar på särskilda ungdomshem under 2000. Bakgrund, livssituation och behandlingsbehov

Utgivningsår: 2003

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 5/03

Pris: 85 kr

I rapporten redovisas bakgrund, livssituation och vårdbehov för ungdomar som skrevs in på särskilda ungdomshem under år 2000. Av totalt 981 inskrivna ungdomar har 617 intervjuats med ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis. Intervjun omfattar livsområdena fysisk hälsa, skolgång, arbete/sysselsättning, fritid och kamratkontakter, familjeförhållanden, psykisk hälsa, brottslighet samt användning av alkohol och narkotika.

Pojkarna utgör 70 procent, flickorna 30 procent av de intervjuade. Drygt två femtedelar är 15 år eller yngre, två femtedelar är mellan 16 och 17 år och 17 procent har fyllt 18 år. Hälften har helsvensk bakgrund, d v s båda föräldrarna är födda i Sverige, en tredjedel har två utlandsfödda föräldrar och 17 procent en svensk, en utländsk förälder.

De ungdomar som placeras på särskilda ungdomshem har en mycket problematisk situation. Det rör sig om problem med skolan, psykisk ohälsa, missbruk och brottslighet. Endast var femte ungdom i materialet lever med båda sina biologiska föräldrar. Att föräldrarna har egna svåra problem med hälsa, missbruk och kriminalitet är inte ovanligt.