5 2018 Kompetens i Motiverande samtal inom 12 LVM-institutioner efter utbildning och handledning

Författare: Maria Beckman, Helena Lindqvist, Lina Öhman, Lars Forsberg, Tobias Lundgren och Ata Ghaderi

Utgivningsår: 2018

ISBN: 978-91-87053-60-3

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 5

Pris: 200 kr

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Den här studien utvärderade kompetensen i Motiverande samtal (MI) hos personal på hem för personer som vårdas inom ramen för lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), mellan september 2014 och januari 2017.

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som används för att påverka människor till beteendeförändring7. MI utvecklades av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick på 1980-talet för att behandla alkoholproblem, men används nu mer brett även i generell rådgivning och behandling. Meta-analyser av MI har visat små till medelstora effekter för framför allt substanssyndrom, rökning, kortsiktig viktnedgång, vissa medicinska symtom och hasardspelsyndrom. I Sverige har betydande resurser lagts ned på implementering av MI i hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård och skola. MI har även lyfts fram i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från 2011 (http://www.socialstyrelsen.se/
nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder
) och i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2015 (http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/ Attachments/19770/2015-4-2.pdf).

Dela sidan med andra