5 2002 Sluten ungdomsvård

Rättsliga reaktioner på de ungas brott före och efter införandet 1999

Författare: Eckart Kühlhorn

Utgivningsår: 2002

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 5 2002

Pris: 106 kr

Den 1 januari 1999 trädde en ny lag i kraft, Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU. Sluten ungdomsvård ska framför allt vara ett alternativ till tidsbestämt fängelsestraff för ungdomar som begår allvarliga brott i 15-17-årsåldern. Domen verkställs vid SiS särskilda ungdomshem. Studiens syfte har i första hand varit att bedöma om lagen genomförts i enlighet med lagstiftarens intentioner och utan avsevärda bieffekter.

Undersökningen, genomförd av professor Eckart Kühlhorn, Stockholms universitet, visar att en polarisering har skett på så sätt att frihetsstraffen är mera koncentrerade till lagföringar med många brott och påtaglig förbrottslighet efter reformens ikraftträdande. Strafftiderna är betydligt längre när domen är sluten ungdomsvård än när den före reformen var fängelse, vilket främst beror på att de korta och medellånga frihetsberövandena förlängts.