Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

4/02 SCL-90

Svensk normering, standardisering och validering av symtomskalan

Författare: Mats Fridell, Zvonimir Cesarec, Monica Johansson och Stine Malling Thorsen

Utgivningsår: 2002

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 4/02

Pris: 160 kr

SCL-90 är ett ofta använt självskattningsinstrument avsett att mäta fysiskt och psykiskt hälsotillstånd senaste veckan. Flera olika översättningar har använts och någon svensk standardisering, normering och validering har inte funnits. Docent Mats Fridell med medarbetare har samlat in både patient- och normalmaterial som analyserats och jämförts med resultat från tidigare svenska och utländska studier. De olika översättningarna har också jämförts.

Rapporten visar att de olika översättningarna/versionerna är likvärdiga. Skalan har i avsaknad av svensk normering vanligtvis utvärderats efter utländska normer, vilket enligt Fridell m fl inte är tillfredsställande. Vidare visar resultaten att de i SCL-90 ingående skalorna differentierar tillfredsställande mellan normal- och patientmaterial och vissa diagnosgrupper, men räcker inte till att predicera olika syndrom. Skalan kan således inte användas ensamt som diagnostiskt instrument.