4 2023 Dödlighet och samsjuklighet i samband med tvångsvård

Utgivningsår: 2023

ISBN: ISBN 978-91-87053-99-3

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 4

Skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika är förenat med hög dödlighet. Under de senaste åren har ett uttalat politiskt mål i Sverige därför varit att minska an¬talet missbruksrelaterade dödsfall. För att kunna öka tillgängligheten av vård och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik behövs dock mer kunskap.

I den här rapporten undersöks om LVM bidrar till att minska den missbruksrelaterade dödligheten. Rapportförfattarna har genomfört två delstudier. I den första undersöktes om LVM-klienters risk att dö beror på i vilken fas i vårdförloppet de befinner sig. Med hjälp av registerdata följdes samtliga personer som vårdats enligt LVM under tidsperioden 1999–2016. I den andra delstudien undersöktes tillgängligheten till LVM, det vill säga om personer som uppfyller kriterierna för denna vårdform också blir vårdade enligt LVM.

Dela sidan med andra