4 2016 Hälsokontroll för SiS-ungdomar

En studie av hälsoproblem och vårdbehov hos ungdomar på fyra särskilda ungdomshem

Författare: Stefan Kling, Bo Vinnerljung, Anders Hjern

Utgivningsår: 2016

ISBN: 978-91-87053-40-5

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 4 2016

Pris: 200 kr

Ungdomar som placeras på särskilda ungdomshem har oftast betydande problem på flera livsområden. Förutom kriminalitet, missbruk, ofullständig skolgång, bristande familjerelationer och generella anpassningssvårigheter uppvisar många ungdomar också omfattande psykisk och fysisk ohälsa.

I rapporten redovisas resultat från en studie av omfånget och svårighetsgraden av ett antal hälsoproblem hos SiS-placerade ungdomar. Studien genomfördes på fyra särskilda ungdomshem och omfattar 91 ungdomar som skrevs in under 2014 eller 2015. Med hjälp av journaler från SiS och andra vårdgivare, hälsoundersökningar, uppgifter från hälsosamtal med och enkätsvar från ungdomarna ges en bred beskrivning av deras hälsa, pågående vårdkontakter samt vårdbehov. Därutöver uppmärksammas skillnaderna mellan pojkar och flickor, och resultaten jämförs med andra liknande studier.

I studien används uppgifter från såväl ungdomarna själva som journaluppgifter och data från läkarundersökningar som genomfördes av samma person med hjälp av en definierad mall. Rapporten kompletterar och fördjupar uppgifter om hälsa och ohälsa från inskrivningsintervjuer med ungdomar som placeras på SiS och kan på så sätt bli ett viktigt referensmaterial för att bättre beskriva vår målgrupp. Resultaten pekar också på betydelsen av att arbeta strukturerat med identifiering av hälsoproblem och att planera och genomföra insatser i samverkan med kommun och landsting. I en nyligen avlämnad lagrådsremiss föreslås att unga som placeras i samhällsvård ska erbjudas en hälsoundersökning i samband med placeringen. I förslaget betonas vikten av ett samarbete mellan SiS och hälso- och sjukvården i detta sammanhang. Rapporten visar tydligt att behovet av sådan samverkan är stort.

Dela sidan med andra