4 2013 Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem 2012

En tabellsammanställning av ADAD inskrivningsintervju

Utgivningsår: 2013

ISBN: 978-91-87053-18-4

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 4 2013

Pris: 100 kr

Den här rapporten bygger på de ADAD-intervjuer som görs i samband med att ungdomar skrivs in på SiS. Genom intervjun får ungdomarna en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med.

Det är personal på de särskilda ungdomshemmen som genomför intervjuerna. Ungdomarna får muntlig och skriftlig information om syftet med intervjun och att det är frivilligt att delta.

Under år 2012 togs totalt 1 097 ungdomar in på SiS ungdomshem, varav 293 flickor och 804 pojkar. Information om 631 av dem ingår i denna rapport.

ADAD står för Adolescent Drug Abuse Diagnosis och har utvecklats i USA av två forskare, Alfred Friedman och Arlene Utada. I samarbete med dem har SiS anpassat och vidareutvecklat ADAD till svenska förhållanden.

Intervjun ger SiS en gemensam grund för bedömning av ungdomarnas problematik och hjälper oss att utveckla och förbättra ungdomsvården. För institutionerna innebär ADAD ett stöd vid behandlingsplanering.

Dela sidan med andra