4 2012 Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2010

En sammanställning av ADAD inskrivningsintervju

Utgivningsår: 2012

ISBN: 978-91-87053-04-7

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 4 2012

Pris: 100 kr

Den här rapporten bygger på de ADAD-intervjuer som görs med ungdomarna när de tas in på SiS. Genom intervjun får ungdomarna en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Intervjun ger SiS en gemensam grund för bedömning av ungdomarnas problematik och hjälper oss att utveckla och förbättra ungdomsvården.

Sammanställningen för 2010 visar bland annat att placering i 76 procent av fallen var akut. Det är ingen skillnad i förhållande mellan ungdomar med svensk bakgrund eller ungdomar med en eller båda föräldrarna födda i Sverige. 66 procent av ungdomarna spenderar tid med vänner som begår brott och 63 procent har nära vänner som har problem med missbruk av alkohol eller narkotika. De vanligaste brotten de begått är snatteri och misshandel.

Hälften av de intervjuade ungdomarna anger att de har koncentrationsproblem. Sammantaget uttrycker ungdomarna olika grader av oro, framför allt över familjerelationer, sin psykiska hälsa och skolsituation. Det är inom dessa områden som ungdomarna i högsta grad vill få hjälp. Drygt hälften av de intervjuade har tidigare varit placerade på en behandlingsinstitution.

Dela sidan med andra