Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

3/04 Kvinnliga LVM-klienters våld på institution

En studie vid Lunden, Rebecka och Runnagården

Författare: Tom Palmstierna

Utgivningsår: 2004

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 3/04

Pris: 74 kr

Våld inom institutionsvård har alltid varit ett stort problem. Problemet är särskilt stort i vårdformer som vårdtagaren inte har bett om, vare sig det gäller psykiatrisk tvångsvård eller tvångsvård av missbrukare. En allt större grupp som tidigare vårdades inom psykiatrin tas nu om hand inom socialtjänsten. Psykiatrisk omvårdnadsproblematik, inklusive våld, har därmed överförts till socialtjänstens vårdmiljöer, i detta fall till tvångsvård av vuxna missbrukare. Tvång, även när det utövas för att skydda klienten, utgör alltid en kränkning av hans eller hennes autonomi och integritet.

Den studie vars resultat denna rapport innehåller, kom till för att göra något åt saken. SiS egen statistik visade på ökat våld från klienter mot varandra och mot behandlingspersonalen. Hur varierar våldet ifråga om beläggning, klienters karaktäristika, personalens egenskaper, vid olika tidpunkter under dygnet? Går det att förutse att en klient kommer att bli våldsam? Hur förebygger man våld? Det är några av de frågor rapporten försöker att ge svar på.