Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

3/01 Årsrapport DOK 00

Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år 2000. Bakgrund, livssituation och vårdbehov

Utgivningsår: 2001

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 3/01

Pris: 63,5 kr

Den femte årsrapporten från DOK-intervjuerna innehåller data om 970 klienter som skrivits in på SiS LVM-institutioner under år 2000. De uppgifter som redovisas avser klienternas bakgrund samt deras livssituation och vårdbehov vid inskrivningstidpunkten. Den tidigare trenden mot färre och färre frivilligt vårdade fortsatte även under år 2000. Hälften av klienterna skrevs in med stöd av 13 § LVM. Relativt sett fler kvinnor än män vårdades enligt tvångslagarna. Genomsnittsåldern bland de inskrivna är 39 år och den tidigare åldersskillnaden mellan män och kvinnor har i stort sett försvunnit. Till skillnad från tidigare år skrevs relativt sett fler kvinnor än män in på grund av enbart alkoholmissbruk.

Två tredjedelar av klienterna är ensamboende, män oftare än kvinnor. Bland de samboende har kvinnorna oftare än männen en missbrukande partner. Femton procent har varit fosterhemsplacerade under sin uppväxt och nästa varannan har erfarit missbruk eller psykiska problem i sin uppväxtfamilj. Utbildningsnivån är generellt låg, kvinnornas lägre än männens. Endast en av tio har försörjning som bygger på nuvarande eller tidigare arbetsinkomst. Betydligt vanligare är försörjning genom socialbidrag, förtidspension eller sjukbidrag. Närmare hälften har vårdats inom psykiatrin och 94 procent för missbruk innan den aktuella placeringen. De nuvarande fysiska och psykiska hälsoproblemen är påtagliga.

De områden klienterna önskar få hjälp med är framför allt själva missbruket, sin sociala situation som omfattar ekonomi och boende, relationer till familj och anhöriga samt hälsoproblemen. De som vårdas med tvång uttrycker önskemål om hjälp i samma utsträckning som de frivilligt vårdade.