Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

3/00 Utfall och kvalitet inom LVM-vården

Uppföljning av Lunden och Älvgården

Författare: Arne Gerdner

Utgivningsår: 2000

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 3/00

Pris: 85 kr

I rapporten redovisas ett pilotprojekt i syfte att utveckla metoder att följa upp LVM-klienter sex månader efter utskrivning. Projektet genomfördes på Lunden och Älvgården. I projektet ingick också att studera vårdkvalitet både ur klienters och ur placerande socialsekreterares perspektiv.

Uppföljningen visar att en tredjedel av Älvgårdens och cirka hälften av Lundens klienter har förbättrats jämfört med tiden före vården. Inom samtliga studerade områden har förbättringen varit större än försämringen.

Socialtjänsten har höga förväntningar på institutionerna när det gäller att avhjälpa klienternas mest akuta behov och att ge social träning samt utarbeta en långsiktig vårdplan. Däremot förväntade de sig i mindre utsträckning att institutionerna skulle kunna motivera till vidare vård, vilket ju ändå är huvudsyftet med en LVM-placering.