Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2020

Utgivningsår: 2022

ISBN: 978-91-87053-83-2

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 3

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem. Skälen för en placering kan vara missbruk, kriminalitet och/eller annat socialt nedbrytande beteende. Den här tabellsammanställningen baserar sig på den intervju som görs med ungdomar vid in-tagning på ett ungdomshem (ADAD-inskrivningsintervju). Syftet med sammanställ-ningen är att ge en beskrivning av ungdomarnas bakgrund, deras situation inom olika livsområden samt det behov av hjälp och stöd som de själva uppger vid intagning.
Tabellsammanställningen inleds med en beskrivande del om SiS ungdomsvård, ADAD-intervjun samt en materialbeskrivning. Resultatet av intervjuerna redovisas ka-pitelvis för varje livsområde i form av en inledande sammanfattning samt tabeller.
Tabellsammanställningen är framtagen vid avdelningen för utveckling av vård och behandling.

Dela sidan med andra