Ensamkommande ungdomar i SiS-vård

Författare: Åsa Backlund, Katarina Thorén

Utgivningsår: 2021

ISBN: 978-91-87053-77-1

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 3

Syftet med den här studien har varit att undersöka och analysera vad som kännetecknar gruppen ensamkommande ungdomar som placeras inom Statens institutionsstyrelse (SiS), vad som föranleder dessa placeringar och kännetecknar insatserna från SiS, samt hur ensamkommande ungdomar själva uppfattar och förstår placeringen. Detta har undersökts genom analys av befintlig dokumentation inom SiS, intervjuer med personal från socialtjänst och SiS, samt med SiS-placerade ensamkommande ungdomar.

Resultaten visar att ensamkommande ungdomar som placeras på SiS är en heterogen grupp med stor spännvidd i problemens karaktär och omfattning, och att problemen delvis skiljer sig från andra SiS-placerade ungdomar. Inom gruppen ensamkommande ungdomar fanns både de som uppfattades ha mindre omfattande sociala problem än andra SiS-placerade ungdomar, och ungdomar som beskrevs ha en tyngre och mer komplex problematik. Till den senare gruppen nämndes ofta "gatubarn" som definierad kategori. Som specifikt för de ensamkommande ungdomarna framhölls också mer "psykiatrisk" och migrationsrelaterad problematik, samt att dessa ungdomar har liten kunskap om det svenska samhället.

Studien tyder på att både SiS och socialtjänsten har svårigheter med att organisatoriskt möta de ensamkommande ungdomarnas behov inom ramen för befintlig verksamhet, samt att detta lett till konflikter om hur problemen ska definieras och vilken organisation som ska bära det huvudsakliga ansvaret för att praktiskt ta hand om dem.

Dela sidan med andra