3 2002 Bete sig normalt. Ett perspektiv på den vuxna familjehemsvården

Författare: Göran Johansson

Utgivningsår: 2002

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 3 2002

Pris: 127 kr

Socialantropologen Göran Johansson har bidragit med teoretiska diskussioner kring alkohol och narkotika, frivillig vård och tvångsvård av missbrukare samt, med denna rapport, kring eftervård och utslussning. Textens titel – Bete sig normalt – understryker författarens syn på familjehemsvård som en slags normalisering och ett alternativ till den organiserade missbrukarvården, där det professionella sättet kommit att uppfattas som något annat än normalt beteende. En slutsats författaren drar är att den professionella insatsen, trots resursdominans och kunskapserfarenhet, alltid måste betrakta sig som ett komplement till det normala.

Rapporten ger en bild av familjehemsvårdens funktion, potential, möjligheter och problem. Den innehåller en beskrivning av den konsulentverksamhet som sköter kontakterna mellan familjehem och socialtjänst. Johansson har intervjuat representanter för familjehem, konsulentorganisationer, kommuner och LVM-hem och samtalat med LVM-klienter om deras tankar kring och erfarenheter av familjehem.

Dela sidan med andra