3 2001 Empati och professionellt förhållningssätt

Författare: Ulla Holm

Utgivningsår: 2001

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 3 2001

Pris: 74 kr

Hur förmår personalen på LVM-hem att upprätthålla empatisk förmåga och professionellt förhållningssätt i sitt dagliga arbete med tvångsintagna alkoholister och narkomaner? LVM-hemspersonalen jämförs med sjukhuskuratorer och frivårdsinspektörer.

Både kvantitativa metoder och deltagande observation med intervjuer har använts. I observationsstudien har psykiska strategier kunnat identifieras som är väl förenliga med ett professionellt förhållningssätt. Dessa har en vägledande funktion och synes vara en produkt av både erfarenhet och utbildning samt personlighetsfaktorer. Även strategier som bryter mot ett professionellt förhållningssätt noterades. Dessa utmärks av starka inslag av psykiska försvar samt brister och problem i förmågan till kontakt och kommunikation.