Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2/05 ADAD. Uppföljning 2000-2002

Författare: Stefan Nordqvist

Utgivningsår: 2005

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 2/05

Pris: 160 kr

Under år 2000 påbörjade SiS arbetet med att följa upp ungdomar utskrivna från behandlingsavdelningar. Detta är den första uppföljningen och omfattar 197 ungdomar som har intervjuats med ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis, vid både inskrivning och omkring ett år efter utskrivning.

I rapporten redovisas psykisk hälsa, brottslighet samt alkohol- och narkotikaanvändning. Studien ger information om hur ungdomarnas situation har förändrats från inskrivning till uppföljningstidpunkten. Pojkar utgör 2/3, flickor 1/3 av de intervjuade.

Ungdomarna är i mindre utsträckning med i kriminella gäng och är mindre brottsaktiva vid uppföljningen. De icke-kriminellas andel har ökat från 12 till 39 procent. Resultaten indikerar även att ungdomarna mår psykiskt bättre vid uppföljningen än vid inskrivningen och har i mindre omfattning psykosomatiska och psykiska problem.

Överlag visar rapporten att det finns ett stort fortsatt vårdbehov efter utskrivningen. Ungdomarnas psykiska problematik kvarstår i hög grad och de har ofta svårt att upprätthålla beteendeförändringar efter utskrivningen. Många återfinns i kriminalitet eller missbruk. Vid uppföljningen uppger tre femtedelar att de begår brott och en lika stor andel använder narkotika. Andelen som använder narkotika har inte förändrats mellan mättillfällena. Däremot är missbruket tyngre vid uppföljningen och det är vanligare att man använder flera olika preparat.