2 2004 Det förlorade livet eller livet som oändlig kamp

LVM-klienters livshistorier med fokus på kvinnor

Författare: Noriko Kurube

Utgivningsår: 2004

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 2004

Pris: 106 kr

Noriko Kurube undersöker i denna studie manliga och kvinnliga alkoholmissbrukares livslopp. Styrkan med livsloppsperspektivet är att man inte ser varje livsfas separat eller isolerad utan ser samspelet mellan olika livsfaser. I det här fallet handlar det om att beskriva och förstå hur 16 LVM-klienter, 8 män och 8 kvinnor, format sina liv, hur de förhåller sig till alkohol i det långa livsloppet, vilka strategier de använder för att bemästra svårigheter, vilka konsekvenser de får av det levda livet och hur de uppfattar sina liv.

Drickandet är inget centralt tema vare sig bland männen eller bland kvinnorna. Men när de berättar om drickandet innehåller männens berättelser en mera öppen attityd mot social avvikelse och konflikter med myndigheternas kontroll medan kvinnornas berättelser fokuserar på upplevelser av skam. Temamässigt intresserar sig männen för sin barndomsfamilj och sitt arbetsliv, medan kvinnorna berättar mest om sig själva och om sin egen familj.