2 2002 Arbetsmiljö och behandlingskultur

Jämförelser mellan SiS-institutioner och andra vårdmiljöer

Författare: Madeleine Jeanneau

Utgivningsår: 2002

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 2002

Pris: 85 kr

SiS institutioner har en besvärlig psykosocial arbetsmiljö på grund av att de inskrivna är mycket vårdbehövande personer med svår missbruksproblematik eller kriminalitet. Personalen kan fara illa på grund av klienternas våldsbenägenhet och andra utagerandetendenser. Därför tog SiS initiativ till ett projekt med syfte att stödja institutionerna i deras arbetsmiljöarbete.

Med hjälp av enkäter har psykosocial arbetsmiljö, arbetsgruppsklimat, vårdideologi, arbetsmiljö och utbrändhet, personalens självbild samt deras känslor inför de vårdade studerats. Studiens uppläggning följer en modell som utvecklats i det så kallade Behandlingshemsprojektet vid psykologiska institutionen vid Umeå universitet under ledning av professor Bengt-Åke Armelius. Sammanlagt 16 SiS-institutioner kom att ingå i projektet.

Rapportens fokus ligger dels i en jämförelse mellan SiS institutioner och andra vårdmiljöer som studeras inom ramen för Behandlingshemsprojektet, dels i en jämförelse mellan manlig och kvinnlig personal på SiS institutioner. Rapporten visar att SiS institutioner har en problematisk arbetsmiljö, framför allt vad gäller förekomsten av utbrändhetsliknande faktorer bland personalen. Analysen visar också att manliga SiS-anställda upplever arbetsmiljön besvärligare än vad kvinnliga anställda gör. Rapporten ger en allsidig beskrivning av arbetsmiljön på SiS.